عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

Operation : Reset Settings/Format FS [ v2.19 ]
Mode : SMART RESET
1. Make sure device is powered off. Power off, if need. Wait 20 seconds after
2. Insert USB cable in phone
Waiting for device connection ...

PTFN : MediaTek USB Port (COM5)
MODE : BOOTROM
PORT : 5
Waiting BOOT ack ...
BROM : Skip ACK verify
BROM : Init BROM
BROM init passed!
CHIP : MT6771 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA00 , SWVR : 0x0000
CODE : Sylvia
TYPE : MODERN RAPHAEL
BROM : MEID : D3B775E64B727083DC17C2994C216D83
BROM : SecLevel : 0x000000E5
BROM : SecMode : SBC+SDA+EXT
BROM : BROM|BL : 0x05|0xFE
BROM : BOOTROM
MODE : 0_base : BASE_v2044 | Manual : Disabled
BROM : SOCID : 6645E7EBCDBB85D1782D2861499E409E2EAB4C28812A7F9407 D62414AE63C026
BROM : SLA : Local Auth
BROM : SLA : Auth Passed!
BROM : SLA : 0x0000001F
AGENT : Look for suitable BootChain in DA ...
AGENT : MTK_AllInOne_DA.bin
AGENT : Found MT6771
AGENT : MTK_DOWNLOAD_AGENT
BROM : Sending 1st DA ...
BROM : DA sent
BROM :Transfer control to DA ...
DA : AGENT started!
DA : SYNC
DA : MODE : BROM
DA : EXT_RAM NOT initialized!
EMI : DEV : INFINITY
EMI : SRC : PRELOADER_INFINITY_0
EMI : CNT : 0002
EMI : Init EMI from INTERNAL DB
EMI : EXT_RAM CFG Passed!
DA : BOOT to 2nd DA ...
DA : 2ND stage confirmed!
DA : SYNC with DA passed!
DA : Receiving HW info

SRAM: 0x00039000 [ 228,00 KB ]
DRAM: 0x180000000 [ 6,00 GB ]

EMMC: 90014A684445615033030BBA46776609
EMMC: VEN : HYNIX | OEM : 4A01 | DEV : hDEaP3
EMMC:
BOOT1 : 0x00400000 [ 4,00 MB ]
BOOT2 : 0x00400000 [ 4,00 MB ]
RPMB : 0x01000000 [ 16,00 MB ]
USER : 0x1D1F000000 [ 116,48 GB ]

CHIP : MT6771 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA00 , SWVR : 0x0000 , EVOL : 0x0000

RNID : 7F84C22711678DF8A89D1B951B70FFE

DA : USB : HIGH-SPEED

Boot done!

SmartInfo : 0x815757

Format Ok : USERDATA
Format Ok : CACHE
Format Ok : RESET PROTECTION
Format Ok : USERDATA

Done!
Elapsed: 00:00:31

Reconnect Power/Cable!